| 2562 |2561 | 2560 | 2559 | 2558 |

 

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(INFORMATION SCHOOL)
ปีการศึกษา 2558

 

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่าปริญญาตรี
10 
28
1
7
43
-
17
71
1
รวม 39 51 89

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 10 ห้อง      
ม.2 10 ห้อง      
ม.3 10 ห้อง      
รวม ม.ต้น 30 ห้อง      
ม.4 8 ห้อง      
ม.5 8 ห้อง      
ม.6 8 ห้อง      
รวม ม.ปลาย 24 ห้อง      
ปวช.1 2 ห้อง      
ปวช.2 2 ห้อง      
ปวช.3 2 ห้อง      
รวม ปวช. 6 ห้อง      
รวม 60 ห้อง      

ข้อมูล โดย งานทะเบียนและวัดผล