| 2562 |2561 | 2560 | 2559 | 2558 |

 

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(INFORMATION SCHOOL)
ปีการศึกษา 2559

 

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่าปริญญาตรี
10 
28
1
7
43
-
17
71
1
รวม 39 51 89

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 10 ห้อง 178 200 378
ม.2 10 ห้อง 133 203 336
ม.3 10 ห้อง 183 178 361
รวม ม.ต้น 30 ห้อง 494 581 1075
ม.4 7 ห้อง 91 112 203
ม.5 8 ห้อง 88 140 228
ม.6 8 ห้อง 80 146 226
รวม ม.ปลาย 23 ห้อง 259 398 657
ปวช.1 2 ห้อง 20 37 57
ปวช.2 2 ห้อง 16 46 62
ปวช.3 2 ห้อง 17 36 53
รวม ปวช. 6 ห้อง 53 119 172
รวม 59 ห้อง 806 1098 1904

ข้อมูล โดย งานทะเบียนและวัดผล