2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |

 

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(INFORMATION SCHOOL)
ปีการศึกษา 2560

 

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม

ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่าปริญญาตรี

-
-
-
-
-
-
-
-

1
52
51
-

รวม - - 104

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2560

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 10 ห้อง 184 194 378
ม.2 10 ห้อง 170 196 366
ม.3 10 ห้อง 143 196 339
รวม ม.ต้น 30 ห้อง 497 586 1083
ม.4 7 ห้อง 74 105 179
ม.5 7 ห้อง 81 103 184
ม.6 8 ห้อง 83 148 231
รวม ม.ปลาย 23 ห้อง 238 356 594
ปวช.1 2 ห้อง 27 45 72
ปวช.2 2 ห้อง 18 30 48
ปวช.3 2 ห้อง 14 42 56
รวม ปวช. 6 ห้อง 59 117 176
รวม 58 ห้อง 794 1059 1853

ข้อมูล โดย งานทะเบียนและวัดผล