| 2562 |2561 | 2560 | 2559 | 2558 |

 

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(INFORMATION SCHOOL)
ปีการศึกษา 2561

 

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม

ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่าปริญญาตรี

-
-
-
-
-
-
-
-

1
51
51
-

รวม - - 103

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 10 ห้อง 173 199 372
ม.2 10 ห้อง 179 191 370
ม.3 10 ห้อง 172 197 369
รวม ม.ต้น 30 ห้อง 524 587 1,111
ม.4 7 ห้อง 99 133 232
ม.5 7 ห้อง 71 103 174
ม.6 7 ห้อง 77 100 177
รวม ม.ปลาย 23 ห้อง 247 336 583
ปวช.1 2 ห้อง 20 56 76
ปวช.2 2 ห้อง 23 39 62
ปวช.3 2 ห้อง 17 27 44
รวม ปวช. 6 ห้อง 60 122 182
รวม 57 ห้อง 831 1,045 1876

ข้อมูล โดย งานทะเบียนและวัดผล