| 2562 |2561 | 2560 | 2559 | 2558 |

 

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(INFORMATION SCHOOL)
ปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม

ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่าปริญญาตรี

-
-
-
-
-
-
-
-

1
51
51
-

รวม - - 103

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 10 ห้อง 206 219 425
ม.2 10 ห้อง 169 196 365
ม.3 10 ห้อง 176 187 363
รวม ม.ต้น 30 ห้อง 551 602 1153
ม.4 7 ห้อง 99 135 234
ม.5 7 ห้อง 92 124 216
ม.6 7 ห้อง 67 100 167
รวม ม.ปลาย 23 ห้อง 258 359 617
ปวช.1 2 ห้อง 23 39 62
ปวช.2 2 ห้อง 19 55 74
ปวช.3 2 ห้อง 24 36 60
รวม ปวช. 6 ห้อง 66 130 196
รวม 57 ห้อง 875 1091 1966

ข้อมูล โดย งานทะเบียนและวัดผล