ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2559

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน