คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  1. นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว   ประธานกรรมการ
  2. นางสาวเสาวลักษณ์ อาษานอก   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายไพโรจน์ ยังศิริ   กรรมการผู้แทนครู
  4. นายโกมล เนติประมุข   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายเมธี สรรพคุณานนท์   กรรมการผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นายเรืองเดช กาญจนเมฆ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระมงคลกิตติวิบูลย์   กรรมการผู้แทนพระภิษุสงฆ์
  8. พระครูพิมลสุวรรณเขต   กรรมการผู้แทนองคกรศาสนา
  9. นายบุญเลิศ คำหอม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. นายวิโรจน์ วัชรคงศักดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นายสุนทร แสงอินทร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นายสมชาย ธนสมบัติกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นายวิชัย เติมเศรษฐเจริญ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14. นายพงษ์ศักดิ์ อิงคดัษฎี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15.นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร   กรรมการและเลขานุการ