คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  1. นายพงษ์วิน ชัยวิรัตน์   ประธานกรรมการ
  2. นายสุนทร แสงอินทร์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายปิยะ ภู่ประเสริฐ   กรรมการผู้แทนครู
  4. นายวีระ ขำสุวรรณ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์   กรรมการผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นายเมธี สรรพคุณานนท์   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระครูวิบูลกิกิตวัฒน์   กรรมการผู้แทนพระภิษุสงฆ์
  8. พระครูพิมลสุวรรณเขต   กรรมการผู้แทนองคกรศาสนา
  9. นายวิโรจน์ วัชระคงศักดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10.นายโกมล เนติประมุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11.นายพิสิษฐ์ กิติเธียรไชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12.นายปกรณ์ กาญจนเมฆ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13.นางพัชรา พราหมณี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14.นายบุญเลิศ คำหอม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15.นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร   กรรมการและเลขานุการ