นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
       
   

นายไพโรจน์ ยังศิริ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางประภัสสร สุวรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และงานบุคคล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป