ครูประวีณา ชูชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

       
ครูลำยูร เรือนสวัสดิ์ ครูณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์ ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม ครูนิตยา หงษ์พัฒน์
       
ครูเทวิกา มุขพลอย ครูนันทนา บุญวงศ์ ครูสุกัญญา ชูกุล นายชยารักษ์ แก้วมณี
       
   
ครูสุรภีร์ ภู่ภักดี ครูสุธีรา แตงอ่อน