ครูสมเจตน์ กล้าหาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

       
ครูอักกนิษ ประทุมวัน ครูอรรถพล พวงวัธนชัย ครูพูลศิริ สรหงษ์ ครูเพชร แตงอ่อน
       
ครูอนุกูล บุญโสภาค ครูผกา ภูผา ครูยุทธ ศรีบุญมี ครูศศิมา อินทนะ
       
 
ครูอดุลย์ เข็มเพ็ชร ครูวิยะดา  ขวัญแก้ว ครูพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร