ครูปิยะ ภู่ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

     
ครูวัชระ เจริญผล ครูนุกูล ภู่ประเสริฐ ครูบุปผา พวงวัธนชัย ครูทองคำ สาระวงษ์สุทธิ์
       
ครูลาวรรณ ยังศิริ ครูประไพ พลายโถ ครูภาวนา เปลี่ยนขำ ครูพิมพ์ประไพ พุทธิวาส
       
 
ครูยศพงศ์ ทรงเพียรธรรม ครูราตรี ศรีบุญมี ครูไพรินทร์ ร่มโพธิ์ชี