ครูอรุณี กำลังแพทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

 

       
ครูเสาวลักษณ์ อาษานอก
หัวหน้างาน
ครูจิราพร รุ่งอร่าม ครูสดายุ ทวีทรัพย์นวกุล ครูกิตติยาพร น้ำแก้ว
       
 
ครูบุญณิตา จิตรีเชาว์ ครูไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง ครูอัศวพล อิ่มสุดสำราญ  
       
       
 

งานธุรกิจ และ ปวช.

 
       
ครูศิริรัตน์ ด้วงยศ
หัวหน้างาน
ครูเพ็ญจันทร์ เทศทอง ครูวราพร เนตรสว่าง ครูวรรณวิษา เลี้ยวไพบูลย์
       
 
ครูวาสนา สุมา ครูพิสิฐ เชี่ยวศิลป์ ครูอภิชาติ วงศ์โสรถ  
       
     
ครูจิตต์มนัส สารสุวรรณ
หัวหน้างาน
ครูอัมพร วรรชนะ
ครูอรุณี กำลังแพทย์
       
       
       
ครูสมโภชน์ พิศเพ็ง
หัวหน้างาน
ครูภิญญาพัชญ์ หงษ์โต ครูชลธิชา ร่มโพธิ์รี
ครูจิตตพล พลเสน
       
       
       
ครูศุภโชค เอี่ยมงาม
หัวหน้างาน
ครูชำนาญ แสงงาม ครูเพ็ญศิริ เมฆฉาย ครูภาคภูมิ ชื่นมาลา