ครูอรุณี กำลังแพทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

 

       
ครูเสาวลักษณ์ อาษานอก
หัวหน้างาน
ครูกรรณิกา อำนวยศิริ ครูจิราพร รุ่งอร่าม ครูสดายุ ทวีทรัพย์นวกุล
       
ครูกิตติยาพร น้ำแก้ว ครูบุญณิตา จิตรีเชาว์ ครูไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง ครูอัศวพล อิ่มสุดสำราญ
       
       
 

งานธุรกิจ และ ปวช.

 
       
ครูศิริรัตน์ ด้วงยศ
หัวหน้างาน
ครูนิตยา กล้าหาญ ครูราตรี ทองสุขดี ครูเพ็ญจันทร์ เทศทอง
       
ครูวราพร เนตรสว่าง ครูพิสิฐ เชี่ยวศิลป์ ครูอภิชาติ วงศ์โสรถ
     
     
     
ครูจิตต์มนัส สารสุวรรณ
หัวหน้างาน
ครูอัมพร วรรชนะ
ครูอรุณี กำลังแพทย์
       
       
       
ครูสมโภชน์ พิศเพ็ง
หัวหน้างาน
ครูภิญญาพัชญ์ หงษ์โต ครูชลธิชา ร่มโพธิ์รี
ครูจิตตพล พลเสน
       
       
       
ครูสราวุฒิ กำลังแพทย์
หัวหน้างาน
ครูสามารถ วัฒนไกร
ครูชำนาญ แสงงาม
ครูศุภโชค เอี่ยมงาม