ครูกาญจนา เวชวิฐาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
ครูบังอร นาคศิลป์ ครูศิริภรณ์ ศรีนาค ครูสมพิศ เจริญผล ครูจมานนท์ บุตรชาดา
       
ครูวีระธนา ศรีสังข์งาม ครูเสาวณิต แสงสว่าง ครูวันวิสาข์ เรืองปานกัน ครูกัญญาภัค มาลา
       
ครูขวัญทิชา อรเอี่ยม ครูนวรัตน์ กล้าหาญ ครูกุลิสรา หอมเย็นใจ ครูอัญชลี น้อยเมืองเปลือย
       
       
       
   
       
Mr.Regen D. Billones Mr.Tabe Daniel Eyong Mrs.Lelibeth Luma Gravador Miss.Xu Xiaqing