ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร รวม
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1.ผู้บริหารสถานศึกษา          
- ผู้อำนวยการ     1   1
- รองผู้อำนวยการ   1 3   4
รวม   1 4   5
2. สายงานการสอน          
- ข้าราชการครู   41 50 1 92
- พนักงานราชการ   2     2
- อัตราจ้าง   6     6
รวม   49 50 1 100
3. สายงานสนับสนุนการสอน          
- ข้าราชการ   3     3
- พนักงานจ้างทั่วไป   1     1
- ลูกจ้างประจำ          
- อื่นๆ          
รวม   4 0 0 4
รวมทั้งสิ้น   53 55 1 109

ข้อมูลโดย
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 10 ห้อง 196 201 397
ม.2 10 ห้อง 179 198 377
ม.3 10 ห้อง 188 201 389
รวม ม.ต้น 30 ห้อง 563 600 1,163
ม.4 7 ห้อง 122 163 285
ม.5 7 ห้อง 83 157 240
ม.6 7 ห้อง 85 126 211
รวม ม.ปลาย 21 ห้อง 290 446 736
ปวช.1 2 ห้อง 44 35 79
ปวช.2 2 ห้อง 21 32 53
ปวช.3 2 ห้อง 21 28 49
รวม ปวช. 6 ห้อง 86 95 181
รวม 57 ห้อง 939 1,141 2,080

ข้อมูลโดย
งานทะเบียนและวัดผล
ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565