หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 
  1.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 2553( ม.ต้น)  
  2.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 2553(ม.ปลาย)  
  3.ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย การประเมินผลการเรียน พ.ศ.2533และที่ปรับปรุง  
  4.ประกาศปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ครั้งที่ 1-2-3  
  5.รหัสวิชาและชื่อวิชา เป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2553  
  6.โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา  
  7.ประกาศปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ครั้งที่ 1-2-3-4-5  
   8. ประกาศยกเลิกรหัสวิชาเพิ่มเติมรายวิชา ครั้งที่ 5 ปี 2557  
   9. ประกาศเพิ่มเติมรายวิชา ครั้งที่ 6  
   10. ประกาศเพิ่มเติมรายวิชา ครั้งที่ 7  
   11.ประกาศแก้ไขข้อความประกาศรายวิชาเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ปี 2559  
   12.หลักสูตรปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 2560  
   13.ประกาศรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติม ครั้งที่ 8  
   14.ประกาศแก้ไขปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาคณิต  
     
  การประเมินโครงการส่งเสริม นักเรียนความสามารถพิเศษ  
   ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551