ประเภทของรายวิชา:


ภาษาอังกฤษ 3

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นม.2

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความจำเป็นต่อสังคมโลก  การเรียนรู้

 vocabulary & Grammar เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานที่นักเรียนควรทราบในการเรียนภาษาอังกฤษ