ประเภทของรายวิชา:


ภาษาอังกฤษ 3

¤Ó͸ԺÒÂÃÒÂÇÔªÒÀÒÉÒÍѧ¡ÄɪÑé¹Á.2

ภาษาอังกฤษ

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉà»ç¹ÇÔªÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹µèÍÊѧ¤ÁâÅ¡  ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé

 vocabulary & Grammar à»ç¹¾×é¹°Ò¹·ÕèÊӤѭÍÂèÒ§ÂÔ觵èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
¾×é¹°Ò¹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¤Ç÷ÃҺ㹡ÒÃàÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ