กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูพูลทิพย์ อินทรศักดิ์ ครูสมฤดี รัตนสิงห์ ครูลัดดา วัฒนาวงศ์ ครูสุนี กล้าหาญ
ครูณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์ ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม ครูประวีณา อรชร ครูเทวิกา มุขพลอย
ครูนันทนา บุญวงศ์ ครูสุธีรา แตงอ่อน ครูสุรภีร์ ภู่ภักดี