เรื่อง มาตรฐานการรับนักเรียนชั้น ม.3(เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 และ ปวช.1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ปีการศึกษา 2564
เรื่อง นโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมพิเศษทางวิชาการ ระดับชั้น ม.1 (Smart Class)
ม.4 (Premium Class) ปีการศึกษา 2564
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน (ม.3 เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
เรื่อง นโยบายจัดการขยะและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
เรื่อง ระเบียบเครื่องแต่งกายและทรงผม ปีการศึกษา 2563
   
คำสั่งที่ 172/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564